Saturday, October 20, 2012

Ang Magtatay

Bata: Tay ano baya ang eskeleytor?

Tatay: Way dan agdanan sa mga building na adalagan patas pababa, na tindeg ka lamang mabot kaw sa madason na floor.

Bata: Tay ang elebeytor ano dato?

Tatay: Way dan pareo ra ang eskeleytor pero beken agdan na inggagamit sa building na mabot kaw sa floor maliag mo pakunan.

Bata: Ay tay ang calculator ano dato?

Ag isip ang Tatay...

Tatay: Way doy pakimani ren lang imong Nanay tenged ako ara pa kasakay sa calculator!

No comments:

Post a Comment