Saturday, October 13, 2012

Ang Lapu-lapu

ANAK: Nay, anuno ateng sera?

NANAY: Lapu-lapu Doy.

ANAK: Aden akabetang Nay?

NANAY: Dian sa lamesan, sagyapa lamang.

ANAK: Ara Nay!. Dia talbos y ang camote lamang. Aden ang lapu-lapu digue?

NANAY: Dan maman! Lapu-lapuan mo lamang y ang mainit na tubig.

No comments:

Post a Comment